بروزرسانی : 1400/04/28 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
طبقه چهارم
اداره نظارت 401
روابط عمومی 402
دفتر تحول 403
طبقه سوم
حوزه مدیریت 301
رئیس اداره حراست 302
سالن اجتماعات 303
روابط عمومی 304
طبقه دوم
رئیس اداره اسنادپزشکی 201
کارشناس مسئول اسنادپزشکی 201
کارشناس رسیدگی به اسناد 202
حسابداری اسناد و خسارت متفرقه 203
کارشناسان امورمالی 204
بایگان امور مالی 205
رئیس اداره امور مالی 206
کارشناس مالی 207
طبقه اول
دبیرخانه 101
رئیس اداره امور اداری 102
کارگزینی 103
تدارکات و امور عمومی 104
نمازخانه 105
آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات 106
اتاق سرور 107
رئیس بیمه گری و درآمد 108
پذیرش اسناد و تایید دارو 109
بیمه گری و درآمد 110
زیر زمین
بیمه گری و درآمد -